Trung tâm trọng tài thương mại có được lấy hình ảnh Quốc kỳ để làm biểu tượng cho mình hay không?